Zápis do 1. třídy 2024/2025

Informace o průběhu losování a seznam přijatých naleznete zde


Vážení rodiče,
zveme Vás i Vaše děti k zápisu do 1. třídy Základní školy, Jičín, Poděbradova 18, který proběhne prezenčně ve škole
ve čtvrtek 18. dubna 2024 od 14:00 do 17:00 hodin
a
v pátek 19. dubna 2024 od 13:00 do 15:00 hodin

V případě dotazů se obraťte na vedení školy na telefonním čísle +420 739 593 180.
                             

                                                                                  Mgr. Michaela Štálová ředitelka školy 
                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                        Publikováno 1. 3. 2024


Informace pro uchazeče


Plnění povinnosti školní docházky a zápis k povinné školní docházce

K zápisu do prvních tříd pro školní rok 2024/2025 se dostaví děti, které do 31. 8. 2024 dovrší věk 6 let a dále děti, kterým byl při zápisu v minulém školním roce povolen odklad začátku povinné školní docházky o jeden rok.

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2024 do konce června 2025 může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2024/2025, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku v období od září 2024 do konce prosince 2024, je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum).

Podmínkou přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku od ledna 2025 do konce června 2025, je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Počet žáků, které je možné přijmout

Ve školním roce 2024/2025 budeme otevírat 1 první třídu o max. počtu 28 žáků.

V případě přijetí žáků s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle § 16 odst. 9, bude počet žáků snížen v souladu s právními předpisy.

Zápis do Základní školy, Jičín, Poděbradova 18 bude mít dvě fáze:

1. fáze

Elektronické přihlášení k zápisu a elektronická rezervace termínu (vyplnění základních údajů o dítěti, jeho zákonném zástupci a rezervace data a času, kdy přijde zákonný zástupce společně s dítětem k zápisu do školy). I v případě žádosti o odklad povinné školní docházky.

Elektronické přihlášení bude přístupné od 1. 4. do 17. 4. 2024 do 12 hod.

2. fáze

Osobní podání žádosti o přijetí do základní školy nebo žádosti o odklad povinné školní docházky (v době zarezervovaného termínu).

Co s sebou k zápisu?

Děti se k zápisu dostaví v doprovodu zákonného zástupce, který s sebou přinese:

· rodný list dítěte

· v případě dítěte cizince i doklad, kterým prokáže oprávněnost pobytu dítěte na území ČR (pas, vízum)    a na jaké adrese (potvrzení ubytovatele, nájemní smlouva)

· občanský průkaz zákonného zástupce, v případě cizinců doklad, kterým prokáží oprávnění dítě             zastupovat (občanský průkaz, pas), doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.)

· rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.

Jak zápis probíhá?

Po příchodu do budovy školy se Vás ujmou pedagogové, kteří Vás seznámí s organizací zápisu a vyplní s Vámi žádost o přijetí (žádost o odklad). Vašemu dítěti se budou věnovat naši učitelé společně se žáky školy, obejdou stanoviště s nejrůznějšími zábavnými úkoly, budou si povídat, kreslit, stavět. Vnímáme, že zápis by měl být pro dítě příjemným zážitkem, ne zkouškou.

Každé dítě si kromě zážitku odnese domů také malou odměnu jako památku na tento den.

Pokud se Vám v naší škole zalíbí, rádi Vás pozveme do Studovny, kde se Vás i Vašich dětí ujmou naši žáci, nabídnou malé občerstvení, s dětmi si pohrají. Můžete zde také sledovat prezentaci, která Vám přiblíží život a akce školy.

Jak se dozvíte výsledky zápisu pro školní rok 2024/2025?

O přijetí nebo nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhodne ředitelka školy do 30 dnů od podání žádosti o přijetí.

O přijetí dítěte informujeme zákonné zástupce zveřejněním seznamu přijatých dětí, který bude vyvěšen na úřední desce před školou a současně na webových stránkách školy. Za tímto účelem obdrží každý rodič registrační číslo, pod kterým budeme děti v seznamu evidovat.

O nepřijetí dítěte informujeme zákonné zástupce písemně doporučeným dopisem.

Dne 14. 5. 2024 od 8:00 do 15:00 hodin se mohou v kanceláři školy zákonní zástupci seznámit s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Zvažujete odklad povinné školní docházky svého dítěte?


Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, mohou rodiče požádat ředitelství školy o odložení začátku povinné školní docházky o jeden školní rok. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Žádost o odklad podává zákonný zástupce písemně, a to v termínu zápisu.

Žádost musí být doložena dvěma doporučeními:

· doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum)

· doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa

Zajistěte si, prosím, vyšetření Vašeho dítěte s předstihem. Požádejte paní učitelku v mateřské škole o vyplnění dotazníku Sdělení mateřské školy. Vámi podepsané Sdělení pošle mateřská škola do PPP nebo SPC Jičín. O termínu vyšetření Vás bude PPP nebo SPC Jičín informovat.

V případě, že nemáte výše uvedená doporučení v době zápisu, je nutno je dodat ředitelství školy co nejdříve. Bez obou doporučení nelze o odkladu rozhodnout.

Co s sebou k řešení odkladu povinné školní docházky?

· rodný list dítěte

· občanský průkaz zákonného zástupce, v případě cizinců doklad, kterým prokáží oprávnění dítě zastupovat (občanský průkaz, pas), doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.)

· doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení (pedagogicko–psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a současně doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

                                                                                   V Jičíně 1. 3. 2024 Mgr. Michaela Štálová, ředitelka školy