Výchovný poradce

Mgr. Jitka Hlawatschke


  • stará se o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
    (se specifickými poruchami učení, s poruchami pozornosti nebo chování, o nadané žáky)
  • stará se o žáky, kteří potřebují individuální přístup ve vzdělávání
  • mohou se na něj obrátit zákonní zástupci, kolegové i žáci s žádostí řešit výše zmíněné záležitosti
  • komunikuje se školskými poradenskými zařízeními
    (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče)
    a koordinuje jejich spolupráci se školou