Školní poradenské pracoviště

 

Školní poradenské pracoviště zajišťuje specializované pedagogické činnosti na základě vyhlášky č. 72/ 2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních a č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 

Činnost poradenského pracoviště školy zajišťují:

Mgr. Jitka Hlawatschke, výchovný a kariérový poradce

            Email: hlawatschke@3zs.jicin.cz

            Telefon: 734 291 107493 531 278

            Konzultační hodiny: úterý 7:15-8:00, čtvrtek 13:45-15:00

                                         (stará budova 1. patro)

Mgr. Gabriela Paulusová, metodik prevence

            Email: paulusova@3zs.jicin.cz

            Telefon: 603 888 700493 531 278

            Konzultační hodiny: čtvrtek 13:00-13:30

Mgr. Michaela Štálová, ředitelka školy

Mgr. Jaroslava Zilvarová, zástupce ředitelky školy

 

Úkoly školního poradenského pracoviště

 • budování příznivého klimatu školy
 • kariérové poradenství
 • koordinace aktivit souvisejících s volbou vzdělávací a profesní dráhy žáků
 • průběžné monitorování zájmu žáků o budoucí studium a profesi se zvláštním zřetelem k žákům nerozhodnutým, k žákům se zdravotními a sociálními problémy, k žákům nadaným
 • odborná pomoc při integraci a inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • pomoc při realizace rovných příležitostí žáků
 • pomoc při zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • metodická podpora učitelů při zajišťování podpůrných opatření 1. stupně
 • spolupráce s PPP a SPC v případě žáků s vyšším stupněm podpory
 • poradenská činnost pro zákonné zástupce
 • prevence sociálně patologických jevů
 • včasná intervence v případě řešení výchovných problémů
 • práce s kolektivem třídy
 • realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů
 • monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika
 • poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů
 • koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a pracovníky OSPOD a dalšími odborníky
 • spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
 
 

    Plán výchovného poradce

     Krizový plán

     Preventivní program školy 2018-2019